ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแแก่ชุมชน

ประเภทโครงการ โครงการบริการวิชาการ
ปีที่จัดทำโครงการ 2552
แผนงาน แผนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์

รายการ
ให้บริการวิชาการที่หลากหลายและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

รหัสโครงการ -
ชื่อโครงการ(ภาษาไทย) โครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 15
ชื่อโครงการ(ภาษาอังกฤษ) -
ความพึงพอใจ %

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ คณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์

รายการ
สำนักงานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์

หน่วยงานภายนอกที่ร่วมมือในการบริการวิชาการ

รายการ
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
หอพัก กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา


ผู้ดำเนินโครงการ

รายการ ตำแหน่ง
นายเสรี ชิโนดม หัวหน้าโครงการ
นายสยาม ศรีพั่ว คณะทำงาน
นางสาวสุวลี บัวสุวรรณ์ คณะทำงาน
นางสาวมาลินี สุทธิเรือง คณะทำงาน
นายปกรณ์ บุญกังวาน คณะทำงาน
นายเอกภพ บุญเพ็ง คณะทำงาน
นายพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ คณะทำงาน
นายจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน คณะทำงาน
นายเจตนันต์ เจือจันทร์ คณะทำงาน
นางสาวอัมพร พงศ์รุจิกร คณะทำงาน
นางสาวอุไรวรรณ บัวตูม คณะทำงาน
นางสาวศศิธร อารยะพูนพงศ์ คณะทำงาน
นางสาวจารุวรรณ กชทองรัศมี คณะทำงาน
นางสาวพิสมัย น้ำจันทร์ คณะทำงาน
นางสาวจิรภา สุจิรานุธรรม คณะทำงาน
นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ คณะทำงาน
นางสาวอรพรรณ สภาพศรี คณะทำงาน
นายฤทธิชัย ผานาค คณะทำงาน
นางสาวอมรรัตน์ มากบดี คณะทำงาน
นางสาวยุวธิดา ยะนินทร คณะทำงาน
นางสาวสุกัญญา ประมงค์กิจ คณะทำงาน
นายมานะ จันทร์สร้อย คณะทำงาน
นายชาญชัย มณีงาม คณะทำงาน
นายพรศักดิ์ ทูปิยะ คณะทำงาน
นางสาวกาญจนา สุกปลั่ง คณะทำงาน
อรรถพร แขสวัสดิ์ คณะทำงาน
กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน คณะทำงาน
นางเกศแก้ว มนต์วิเศษ คณะทำงาน
นางดรุณี ศิลปชัย คณะทำงาน
นางนิภาวดี สิงห์โตทอง คณะทำงาน
นายต่อพงษ์ อยู่เย็น คณะทำงาน
นายศุภกร จิตรบำรุง คณะทำงาน
นางสาวระวีนันท์ จันทร์ดำ คณะทำงาน
นางสุภาพร สิมตะสิริ คณะทำงาน
นางสาววิภาวดี เวียงนนท์ คณะทำงาน
นางสาวนุจรี แก้วมณี คณะทำงาน
นางสาวปุณยนุช ลัดใหม่ คณะทำงาน
นางวนิชา ทองแพง คณะทำงาน
นายกิตติเดช วงษา คณะทำงาน
นายสมศักดิ์ ปุกคำดี คณะทำงาน
ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต คณะทำงาน

ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 01-12-2551   ถึงวันที่   30-04-2552

ประเภทของกิจกรรม กิจกรรมภายในประเทศ


สถานที่ดำเนินการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ในกรณีใช้สถานที่หลายแห่ง)

รายการ
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา สำนักคอมพิวเตอร์
ภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา หอพัก กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะของกิจกรรม ออกค่าย  

กลุ่มบุคคลหรือเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย
   ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน คน
   ภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 120 คน

จำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็นวิทยากรในโครงการ(ถ้ามี)

รายการ
ยุวธิดา ยะนินทร หัวข้อ photoshop จำนวน 12 ช.ม.

รายรับหรืองบประมาณของโครงการทั้งสิ้น

รายการ จำนวน
งบประมาณเงินแผ่นดิน : ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 67,500.00
งบประมาณเงินแผ่นดิน : ค่าที่พัก 7,920.00
งบประมาณเงินแผ่นดิน : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน 3,000.00
งบประมาณเงินแผ่นดิน : ค่าเอกสารประกอบการอบรม 6,600.00
งบประมาณเงินแผ่นดิน : ค่าวุฒิบัตร 1,500.00
งบประมาณเงินแผ่นดิน : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ 3,480.00
งบประมาณเงินแผ่นดิน : ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 10,000.00
รวม 100,000.00

สรุปรายรับหรืองบประมาณของโครงการทั้งสิ้น

รายการ จำนวน
รวม 0.00

รวมรายได้ก่อนหักค่าบริการวิชาการ เป็นเงิน 0.00 บาท
ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 0.00 % เป็นเงิน (0.00) บาท
รายรับสุทธิ เป็นเงิน 0.00 บาท

รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายของโครงการ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ)ทั้งสิ้น

รายการ จำนวน
รวม 0.00

รายได้สุทธิ(รายรับ - รายจ่าย - ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ) ของโครงการ เป็นเงิน 0.00 บาท


ไฟล์ของโครงการ

ไฟล์โครงการ

ไฟล์รายงานผลโครงการ

รายการ
รายงานข้อมูลโครงการ
รายงานแบบประเมินโครงการ